Diagnostika

Preventívne telovýchovno-lekárske vyšetrenie

 Obsah TVL vyšetrenia

 • kompletná anamnéza (OA,RA,AA,GA, športová anamnéza, ...)
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • vyšetrenie TK, PF (v pokoji aj pri fyzikálne definovanej záťaži)
 • základné antropometrické vyšetrenie (výška, hmotnosť, % podiel tuku v tele)
 • spirometrické  vyšetrenie 
 • EKG  v pokoji 
 • laboratórne vyšetrenie krvi a moču – pre talentovaných a vrcholových športovcov
 • záťažové  vyšetrenie  (bicyklová ergometria, Step test)
 • preštudovanie a posúdenie  zdravotnej dokumentácie športovca
 • zhodnotenie výsledkov TVL vyšetrenia
 • vyhodnotenie spôsobilosti pre vykonávanie  príslušného  športu
 • celkový záver TVL vyšetrenia  a odporúčania

 Vykonávateľ: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo

Okruh záujemcov: klienti aktívni v organizovanom športe – amatérski, profesionálni, vrcholoví aj talentovaní športovci, klienti aktívni v športovej činnosti neorganizovane, klienti so zdravotnými problémami vyplývajúcimi zo športovej činnosti,  záujemcovia o štúdium na  SŠ a VŠ so  športovým zameraním, konziliárne vyšetrenia.

Periodicita TVL vyšetrenia pre športovcov  1x ročne