Výskumné projekty

Ukončená medzinárodná štúdia na KAIM pod názvom „European Surgical Outcomes Study (EuSOS). Lead Local Investigator: Prof. Beata Sániová, MD., PhD. Európska štúdia, April 2011 – March 2012“.

KAIM je od 1.3.2013 súčasťou medzinárodného grantu - CRASH-3 trial Clinical Trials Unit | Faculty of Epidemiology & Population Health | London School of Hygiene & Tropical Medicine | Room 180, Keppel Street, London WC1E 7HT, UK

Pracovisko KAIM  naďalej spolupracuje so zahraničným pracoviskom a 1. Klinika anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny FN Ostrava, ČR v poriadaní vedeckých konferencií Martinsko-ostravské dni

V grantových programoch spolupracovať s centrami excelentnosti JLF

Pracovisko KAIM s vlastným výskumným pracovníkom bude naďalej využívať a implementovať do vlastného výskumného programu výsledky vedecko-výskumnej činnosti (na základe získaných technických parametrov).

KAIM je riešiteľom APVV projektu od roku 2013 do roku 2017:  Stav vedomia a jeho zmeny počas anestaézie v hrudníkovej chirurgg.

Výskumná a vzdelávacia činnosť je založená na najnovších poznatkoch medicíny s použitím najnovších techník, ale aj prezentáciou výsledkov vlastného výskumu. Pracovisko sa podieľa na rozvoji vzdelanosti budúcich lekárov.