Pedagogická činnosť

Pedagogická činnosť KAIM

  • Poslaním KAIM je zabezpečiť výučbu predmetov Základy prvej pomociUrgentná medicínaAnestéziológia a intenzívna medicína pre poslucháčov v študijnom programe Všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku.
  • V študijnom programe Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia a Verejné zdravotníctvo pokračovať s výučbou predmetu Prvá pomoc (interné a externé štúdium).
  • V novom študijnom programe Zubné lekárstvo pokračovať s výučbou predmetu Základy prvej pomoci.
  • Prednosta kliniky je členom štátnicovej komisie v odbore chirurgia a členom komisie pre obhajoby záverečných diplomových prác v odbore chirurgia.
  • Pracovisko poskytuje letné výmenné stáže pre študentov všeobecného lekárstva (zahraniční študenti).
  • Vysokoškolské vzdelávanie – prednosta kliniky bol menovaný za garanta študijného programu pre špecializačný program Anestéziológia a intenzívna medicína Taktiež je odborným garantom doktorandského štúdia programu Anestéziológia a resuscitácia 3. stupeň – denná, externá forma štúdia na JLF UK v Martine. 

Ďalšie plánované aktivity KAIM

Pokračovať vo vedeckej a publikačnej spolupráci s predklinickými pracoviskami.

V spolupráci s Ústavom informačných technológií JLF UK vytvoriť audiovizuálny materiál pre uplatnenie vo výučbe.

Vedenie a spolupráca pri vedení záverečných a kvalifikačných prác.

Motivovať študentov JLF UK k zapojeniu sa do ŠVOČ.

Nárast publikačných aktivít lekárov, pribúdajúci počet prednášok na domácich a zahraničných konferenciách, zvyšovanie odbornosti a účasť na odborných pracovných seminároch sú zárukou dobrého kreditu klinického pracoviska.