Výskumné projekty

Vedecká profilácia pracoviska sa zameriava na oblasť skúmania a forenznej analýzy nehôd pri potápaní a pobyte človeka v hyperbarickom prostredí. Vedúci ústavu (Prof. MUDr. František Novomeský, PhD.) je jediným stálym súdnym znalcom v odbore hyperbarická a potápačská medicína v Slovenskej a Českej republike, ako aj zástupcom SR v Európskej komisii pre potápačské technológie pri EU (EDTC, European Diving Technology Commitee). V tomto hlavnom zameraní ústavu boli publikované a prednášané viaceré práce s medzinárodným ohlasom, prof. MUDr. F. Novomeský, PhD. je autorom unikátnej monografie „Potápačská medicína“. Metodika postupu pitvy pri smrteľnej nehode potápača, vypracovaná na ÚSLaME je akceptovaná v EU ako štandardný postup. Prof. MUDr. F. Novomeský, PhD. je dlhoročným lektorom špeciálnych potápačských jednotiek silových zložiek SR aj ČR.  Pracovisko má v hlavnom vedeckom zameraní viaceré kontakty s vedeckými aj profesionálnymi potápačskými a hyperbarickými inštitúciami v Európe a vo svete.

Ďalšou časťou vedeckej profilácie pracoviska je problematika forenznej antropológie so zameraním na skúmanie a forenzné posudzovanie exhumovaných ľudských ostatkov v prípadoch násilných aj nenásilných úmrtí, resp. z aspektu postmortálnej identifikácie osôb.

Samostatnou problematikou výskumu na pracovisku je priebežné sledovanie dokonaných samovrážd v spádovom území pracoviska, analýza trendov samovražednosti a spôsobov samovražedného konania (doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.). Ďalšou významnou vedeckou profiláciou ústavu je skúmanie vplyvu a následku požitia alkoholu na ľudský organizmus  (doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.).