Pedagogická činnosť

Ústav zabezpečuje komplexnú pregraduálnu výuku predmetu Súdne lekárstvo a medicínske právo pre študentov 5. ročníka všeobecného lekárstva v slovenskom aj anglickom jazyku, ako aj pre študentov nelekárskych odborov. Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM je súčasne akreditovaným pracoviskom pre postgraduálne doktorandské štúdium v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.