Výskumné projekty

Vedecko-výskumná práca tvorí neoddeliteľnú súčasť činností ÚKB. Ústav sa v súčasnosti podieľa na riešení viacerých výskumných úloh APVV, MZ SR, VEGA. V rámci vedecko-výskumnej činnosti je ústav zameraný predovšetkým na diagnosticko-prognostické molekulárne a biochemické markery neurologických ochorení (Sclerosis Multiplex, Alzheimerova choroba) v spolupráci s Neurologickou klinikou a podľa potreby vykonáva vyšetrenia a analýzy pre jednotlivé kliniky a ústavy UNM a JLF UK. Významná spolupráca prebieha s Ústavom lekárskej biochémie. Okrem toho je v súčasnosti ÚKB zapojený do vedecko-výskumných projektov v spolupráci s I. internou klinikou, Gastroenterologickou internou klinikou, Klinikou detskej chirurgie, Klinikou hematológie a transfuziológie a mnohými ďalšími.