Pedagogická činnosť

Ústav klinickej biochémie je aj výučbovým pracoviskom Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine (JLF UK). V roku 2001 získalo pracovisko akreditáciu na výučbu predmetu Klinická biochémia a laboratórna medicína garantovanú profesorom MUDr. RNDr. R. Pullmannom, PhD. V marci roku 2002 sa stalo výučbovým pracoviskom JLF UK a bolo premenované na Ústav klinickej biochémie. Od roku 2012 je zodpovednosťou za pedagogickú činnosť vo funkcii prednostu ÚKB poverený prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. Od roku 2015 pôsobí vo funkcii odborného asistenta MUDr. Daniel Čierny, PhD.  Na ÚKB je zabezpečovaná teoretická aj praktická výučba klinickej biochémie študentov 2., 4. a 5. ročníka v študijnom programe všeobecné lekárstvo a študentov 3. ročníka v študijnom programe zubné lekárstvo. Výučba vybraných tém je vykonávaná v rámci predmetov Lekárska biochémia a Vnútorné choroby, a tiež povinne voliteľného predmetu Klinická biochémia a laboratórna medicína, a to v jazyku slovenskom aj v jazyku anglickom.

Okrem toho ÚKB zabezpečuje aj postgraduálne vzdelávanie lekárov v špecializačnom programe Klinická biochémia. Akreditáciu získala Jesseniova lekárska fakulta v roku 2013 a dĺžka špecializačného štúdia je 5 rokov. Na ÚKB je realizované aj doktorandské štúdium v študijnom programe 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia.