Výskumné projekty

Názov štúdie: „Aplikácia digitálnej PCR na detekciu mutácie BRAF V600E v plazme onkologických pacientov.“

Účasť na štúdii v rámci nášho oddelenia spočíva v odbere krvi u pacientov s malígnym melanómom, ktorá bude použitá za účelom zisťovania mutácie BRAF V600E u onkologických pacientov, ktorá prispeje ku skorej detekcii nádoru, určenie diagnózy a predikcii odpovede na terapiu.

Výsledky vyšetrení budú zaradené do tejto vedeckej štúdie s využitím nových vedeckých poznatkov pre potreby výskumu a ďalšej práce na Klinike dermatovenerologickej, Ústave patologickej anatómie JLF UK a UNM v Martine a v Martinskom centre pre biomedicínu – BioMed Martin.