Pedagogická činnosť

Pregraduálne štúdium

  • výučba predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 9. až 12. semestri  v odbore všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku
  • výučba predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 6.a 7. semestri v odbore ošetrovateľstvo
  • výučba predmetov pôrodnej asistencie v bakalárskom aj magisterskom stupni vzdelávania
  • výučba predmetu gynekológia a pôrodníctvo v odbore zubné lekárstvo

Formy výučby

  • prednášky, praktické cvičenia, skúšky, tematické konzultácie
  • štátna skúška v odbore všeobecné lekárstvo
  • ústna skúška v odbore ošetrovateľstvo
  • štátna skúška v odbore pôrodná asistencia

Postgraduálne štúdium

Doktorandské štúdium: akreditácia pre vedný odbor 7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo

Počet doteraz vyškolených doktorandov: 22

Počet vyškolených doktorandov od roku 1995: 18

Špecializačné štúdium: akreditácia pre postgraduálne zdravotnícke vzdelávanie.

Klinika je od roku 2006 školiacim miestom lekárov pre postgraduálnu výučbu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Klinika je od roku 2011 školiacim a akreditovaným pracoviskom pre postgraduálnu výučbu Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.

Klinika dlhodobo organizuje kurzy epidurálnej analgézie. Klinika v roku 2012 získala akreditáciu EBCOG pre vykonávanie postgraduálnej špecializačnej prípravy a špecializačných skúšok v odbore Gynekológia a pôrodníctvo - homológne vzdelávanie členských štátov EÚ.