Diagnostika

Klinika je zameraná na diagnostiku a liečbu väčšiny očných ochorení, preto je vybavená celým spektrom prístrojového vybavenia od základných, jednoduchých prístrojov a pomôcok, až po komplikované, technicky vyspelé vyšetrovacie zariadenia. Základné vyšetrenie zraku a predného segmentu oka obsahuje meranie vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometerom, meranie refrekcie bezkontaktným autorefrakto-keratometrom, vyšetrenie ostrosti zraku do dialky na optotype, biomikroskopické vyšetrenie predného segmentu očí (rohovka, spojovka, predná komora, zrenica, dúhovka, šošovka) na štrbinovej lampe. Základné vyšetrenie zadného segmentu/pólu oka pozostáva z biomikroskopického vyšetrenia štrbinovou lampou v mydriáze (rozšírená zrenička po aplikácii kvapiek) za pomoci prídavnej kontaktnej, alebo bezkontaktnej šošovky, prípadne ručným oftalmoskopom či ultrasonograficky (B-scan).

Vyšetrenie zorného pola (perimetria) na Goldmannovom, alebo na počítačovom perimetry Octopus s analýzou citlivosti sietnice sa využíva u pacientov s glaukomom (zeleným zákalom),u pacientov so zápalmi a inými postihnutiami zrakového nervu. Komplexné vyšetrenie očí glaukomatikov sa skladá zo základného vyšetrenia zraku, predného a zadného segmentu/pólu oka, vyšetrenia komorového uhla,zorného poľa perimetrom, z vyšetrenia hrúbky rohovky bezkontaktných pachymetrom, prípadne vyšetrenia hrúbky nervových vlákien sietnice na prístroji GDx či analýzy terča zrakového nervu Heidelberg retina tomografom (HRT III)Komplexné vyšetrenie očí pred operáciou katarakty je zložené zo základného vyšetrenia zraku, predného a zadného segmentu/pólu oka, z vyšetrenia hrúbky rohovky a jej vnútornej vrstvy endotelovým mikroskopom, z vyšetrenia rovnomernosti povrchu rohovky topografom, merania biometrických parametrov oka (axiálna dlžka, optická sila rohovky) a výpočtu dioptrickej hodnoty novej vnútroočnej šošovky využitím prístroja IOL Master. V niektorých prípadoch meriame axiálnu dlžku oka ultrazvukom (A-scan).

Vyšetrenie na prístroji OCT Spectralis je využívané pri diagnostike ochorení sietnice, prevažne vlhkej aj suchej formy vekom podmienenej degenerácie makuly (žltej škvrny) (VPDM), diabetickej retinopatie, makulárneho edému a iných závažných ochorení sietnice. Využíva sa na zobrazenie  terča zrakového nervu, stavu ciev sietnice autofluorescenčnou tomografiou (AFT) a tiež dúhovko-rohovkového uhla v prednej komore. Komplexné vyšetrenie očí pacientov s cukrovkou je zložené zo základného vyšetrenia zraku, predného (optotyp ETDRS) a zadného segmentu/pólu oka, vyšetrenia na prístroji OCT Spectralis, prípadne autofluorescenčnou tomografiou (AFT) a obrazového nasnímania sietnice funduskamerou.

Komplexné vyšetrenie pri ostatných chorobách sietnice sa skladá zo základného vyšetrenia zraku, predného a zadného segmentu/pólu oka, vyšetrenia na prístroji OCT Spectralis, prípadne autofluorescenčnou tomografiou (AFT) a obrazového nasnímania sietnice funduskamerou.