Výsledok výberového konania Prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM

  • 31.07.2023

Na základe výberového konania na obsadenie vedúcej  funkcie prednostu  Kliniky infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM konaného dňa  16.05.2023 v súlade so Zákonom č. 552/2003 Z.z. v platnom znení a v súlade so smernicou  SM-35 Výberové konanie UNM, sa výberového konania zúčastnil 1 uchádzač, v rámci ktorého výberová komisia určila výsledok výberového konania nasledovne:

  1. doc. MUDr. Katarína  Šimeková, PhD.