Zavedenie modernej diagnostiky a liečby psychických porúch podmienenej záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi

V rámci psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin realizujeme projekt obnovymateriálno-technického vybavenia s cieľom zaviesť modernú diagnostiku a liečbu psychických porúch podmienenú záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi. Projekt je schválený na financovanie prostredníctvom finančných prostriedkovmechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci výzvy „Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov“ (kód výzvy: 12R03-21-V14) vyhlásenej 28. 10. 2022.

Na tento projekt v názvom „Univerzitná nemocnica Martin“ a kódom 12R03-21-V14-00010nám boli schválené prostriedky vo výške 127 338,67 € bez DPH. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 632/2023 bola uzatvorené dňa 03.10.2023 s účinnosťou od 06.10.2023.

V rámci projektu sa uvažuje s obstaraním troch zariadení pre zlepšenie diagnostiky a liečby viacerých špecifických diagnóz. Pôjde o elektrokonvulzný prístroj (ECT), transkraniálnumagnetickú stimuláciu (rTMS) a monitor vitálnych funkcií – biofeedback a neurofeedback.


Prijímateľ: Univerzitná nemocnica Martin

Názov projektu: Univerzitná nemocnica Martin

Kód projektu: 12R03-21-V14-00010

Cieľ projektu: Zaviesť modernú diagnostiku a liečbu psychických porúch podmienenú záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi.

Aktivity projektu: Obstaranie nových zariadení pre zabezpečenie zvýšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v oblasti diagnostiky a liečby psychických porúch na Psychiatrickej klinike Univerzitnej nemocnice Martin.

Plánovaný harmonogram realizácie projektu: 10/2023 – 09/2024


Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov výzvy: „Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov“

Kód výzvy: 12R03-21-V14

Komponent: 12_Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

Názov investície/reformy: Reforma 3_Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov