Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti UNM

Vzhľadom na evidovanú zvýšenú frekvenciu a závažnosť útokov, a to najmä v oblasti zdravotníctva, môžeme konštatovať neustále zvyšovanie závislosti jednotlivých zdravotných zariadení a oddelení na informačných aktívach a IT systémoch. Predmetný projekt je realizovaný s cieľom rozšíriť spôsobilosti UNM v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a zabezpečiť súlad s predmetnými zákonmi, zaviesť procesy governance kybernetickej bezpečnosti ako aj realizovať analýzu rizík. Hlavným výsledkom realizácie projektu bude zavedenie procesno-organizačného riadenia IT bezpečnosti, riadenie a analýza rizík nemocnice a samozrejme, aj inventarizácia aktív, odporúčania na bezpečnostné opatrenia a lepšie plnenie zákonov. 

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja – EFRR

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky www.mirri.gov.sk ako Sprostredkovateľský orgán pre OPII

Riadiaci orgán pre OPII: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk