Výstavba Biobanky pre nádorové a zriedkavé ochorenia

  • 16.10.2022

Biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia sa bude ako vedecko-výskumné pracovisko Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine zameriavať na odber a archiváciu biologických vzoriek. Na digitalizáciu údajov bude využívať automatizované moderné technológie.

Biobanka má v budúcnosti spolupracovať nie len s biomedicínskym centrom, ale aj s novou nemocnicou, ktorá bude stáť v blízkosti a mala by byť zdrojom vzoriek, ktoré budú v biobanke uskladnené. Podľa doc. MUDr. Dalibora Murgaša, PhD., MHA námestníka Univerzitnej nemocnice Martin pre chirurgické disciplíny, bude biobanka znamenať významný krok tak pre nemocnicu, ako aj pre samotného pacienta. „V UNM máme 12 národných centier pre diagnostiku a liečbu zriedkavých a nádorových ochorení. Keď sa budú naši špecialisti podieľať na vývoji a testovaní najmodrenejšej diagnostiky a liečby, tak aj naši pacienti môžu byť zahrnutí do klinických štúdii a môžeme im sprístupniť inovatívnu a experimentálnu liečbu,“ uviedol docent Dalibor Murgaš. Ako informovala dekanka JLF UK v Martine prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., biomedicínsky výskum je v súčasnosti najdôležitejší pre vývoj nových terapií, vďaka ktorým by sa pacienti liečili podľa najnovších vedeckých poznatkov. „Uskladnenie vzoriek posunie biomedicínsky výskum dopredu. Vzorky si bude možné pre potreby výskumu objednať aj z iných krajín zo zahraničia. Čo môže posunúť poznanie a zrejme zabezpečí aj personalizovanú terapiu pre pacienta,“ dodala dekanka. Okrem benefitu pre samotného pacienta bude národná biobanka zároveň slúžiť aj ako priestor pre vzdelávanie.

Celý projekt biobanky, ktorý okrem samotnej výstavby zahŕňa aj ďalšie aktivity, sa má podľa jej riaditeľky doc. RNDr. Zuzany Dankovej, PhD. oficiálne ukončiť v júni 2023. „Do tohto termínu má byť postavená budova a majú byť privezené aj technológie na automatickú archiváciu vzoriek. Biobanka bude jedinečná aj v tom, že vzorky sa budú skladovať pri teplote -80°C ako aj v tekutom dusíku,“ informoval riaditeľka Z. Danková. Základom ukladania biologických vzoriek v biobanke bude podpísaný informovaný súhlas od pacienta, ktorý musí súhlasiť tak s odobratím vzorky na príslušný účel uchovávania v biobanke, ako aj s jej následným použitím pre biomedicínsky výskum.