Stanovisko riaditeľa UNM Petra Durného k aktuálnemu stavu projektu UNsvM

  • 31.01.2024

Analýza aktuálnej pripravenosti projektu výstavby UNsvM odhalila tri základné oblasti problémov – nevysporiadané pozemky, neukončený opakovaný tender na zhotoviteľa stavby a neukončené povoľovacie procesy.

Prvým kritickým problémom projektu sú nevysporiadané pozemky pod plánovanou stavbou. Bol zle zvolený systém prevodu vlastníctva pozemkov patriacich Univerzite Komenského, na ktorých sa má nová nemocnica v Martine stavať. Pôvodný zámer projektového tímu, vyvlastniť pozemky UK bezodplatne, sa ukázal ako nerealizovateľný. Je potrebné akceptovať znalecký posudok vlastníka predmetných pozemkov. S rektorátom sme obnovili k tejto téme rokovania a dohodli sa na cene a spôsobe majetkovoprávneho vysporiadania. Plánované verejné prerokovanie 15. februára určí ďalší postup a našou snahou bude dospieť k vydaniu právoplatného rozhodnutia o zmene vlastníckych práv. Zároveň spoločne s Ministerstvom zdravotníctva procesujeme čerpanie finančných prostriedkov potrebných na odkúpenie pozemkov.

Ďalším problémom sú nevysporiadané pozemky dvoch súkromných vlastníkov, cez ktoré majú viesť prístupové komunikácie k stavbe. Hľadáme konsenzus a alternatívne riešenia, aby sme neboli limitovaní v prístupe na stavenisko. Nedoriešená zostala aj zámena pozemkov JLF UK s pozemkami mesta Martin kvôli prebudovaniu komunikácie slúžiacej na primárne dopravné napojenie. V tomto smere som dostal prísľub od primátora mesta Jána Danka a od dekanky JLF UK Andrei Čalkovskej na obojstrannú maximálnu súčinnosť pri riešení problému.

Projektový tím stratil čas, ktorý sa mohol využiť na konštruktívne rokovania s rektorátom UK, ale aj s primátorom mesta Martin. Komunikácia k otázkam vysporiadania pozemkov nebola zo strany riaditeľky projektového tímu UNsvM Martiny Antošovej dotiahnutá a zastala na mŕtvom bode. Svoju pozornosť fokusovala na aktivity, ktoré v súčasnej fáze projektu nebolo potrebné riešiť a zanedbala priority, ktoré priamo súviseli s plnením jednotlivých míľnikov Plánu obnovy.

Druhým kritickým problémom je neukončený tender na zhotoviteľa stavby. Je potrebné povedať, že prvé, májové kolo tendra bolo nesprávne manažované a jeho neúspech viedol k časovému sklzu minimálne 10 mesiacov. Zároveň tento neúspech spôsobil, že sa projekt dostal z úrovne „Full Fit Out“, t.j. plne vybavenej nemocnice, na úroveň „Shell&Cor“, čo je hrubá stavba. Tým prišiel projekt o významnú časť prostriedkov z Plánu obnovy a budeme musieť získať na dokončenie novej nemocnice finančné zdroje aj z rozpočtu štátu.

Druhé kolo tendra na zhotoviteľa stavby je v procese vysvetľovania ponuky prvého uchádzača. 24. januára zasadla komisia pre vyhodnotenie ponúk, ktorá v súčasnosti pripravuje finálne rozhodnutie. Vzhľadom na uvedené je reálny časový odhad podpísania zmluvy so zhotoviteľom v termíne do 31. marca 2024. Aby sa využil čas do ukončenia tendra na zhotoviteľa stavby, paralelne realizujeme čiastkové verejné obstarávanie na zemné práce (stavebná jama, geotechnické konštrukcie). A od 1. februára sa začne audit procesných krokov projektového tímu nezávislým právnickým subjektom.

Tretím kritickým problémom sú neukončené povoľovacie procesy. Nakoľko projekt   nemal  majetkovoprávne vysporiadané pozemky pod stavbou novej nemocnice, doposiaľ neboli predložené podklady potrebné na zahájenie stavebného konania. Z uvedených príčin sa opäť posúva termín vybavenia stavebného povolenia. Pri revízii ostatných povolení sa zistilo, že niektoré schvaľovacie procesy neboli realizované tak rýchlo, ako si to situácia vyžadovala. Zo strany projektového tímu pani Antošovej neboli úradom dodané požadované materiály v stanovenom čase, čo spôsobilo ďalšie omeškania v kľúčových fázach projektu.

V súvislosti so zistenými skutočnosťami odmietam tvrdenia, že nikto nenesie osobnú zodpovednosť za nenaplnenie míľnikov nastavených Plánom obnovy a za výrazné omeškanie projektu. Právomoci a zodpovednosť za realizáciu projektu boli dlhodobo koncentrované na osobu riaditeľky projektu Martinu Antošovú, hoci to nekorešpondovalo s platnou organizačnou štruktúrou nemocnice. Preto som nútený vyvodiť jej osobnú zodpovednosť za zistené pochybenia. Personálny audit zároveň preukázal, že osobné náklady početného  pracovnému tímu pani Antošovej sú preexponované a v situácii obmedzených zdrojov z Plánu obnovy neakceptovateľné. Preto budem požadovať zásadnú reorganizáciu celého tímu Úseku rozvoja a strategických investícií, ako aj významnú redukciu osobných nákladov. A to aj vzhľadom na pochybenia, ktoré som doposiaľ zistil.

Mojou snahou je nateraz vynaložiť maximálne úsilie, aby sme sprocesovali omeškané veci. Hlavnou prioritou je v čo najkratšom čase ukončiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a splniť míľnik podpisu zmluvy so zhotoviteľom stavby UNsvM. Zároveň chcem čo najskôr ukončiť personálny a procesný audit Úseku rozvoja a strategických investícií s cieľom optimalizácie činnosti projektového tímu. Nepochybne sa v ňom nachádzajú aj schopní ľudia, ktorých chcem alokovať na jednotlivé kritické oblasti projektu tak, aby veci napredovali, a aby sa novú univerzitnú nemocnicu v Martine podarilo postaviť a v čo najkratšom čase úspešne spustiť do prevádzky.